AVÍS LEGAL

En compliment de larticle 10 de la Llei 34 2002, d 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s exposen les dades identificatives de l empresa.

Denominació Social: PAENZA S.L . Nif Cif B58241555
Domicili Social: Passeig de la Font d en Fargas 15-17 Telèfon 93 420 81 66

AVÍS LEGAL

1. - IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment  del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

El titular d'aquesta website és: PAENZA S.L (Princess Margaret International School) amb domicili a Barcelona, Passeig Font d’en Fargas 15-17, amb número de CIF: B58241555 Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 20.313, foli 15, fulla nº B-4708, inscripció 1ª.

Dades de l’autorització administrativa: 08010055

Telèfon de contacte: 934290313

Correu electrònic de contacte: colegio@princessmargaret.org

2. - CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB.

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L'usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquesta web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que PAENZA S.L (Princess Margaret International School) ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de PAENZA S.L (Princess Margaret International School), dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

a. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat

g. En general, el respecte a la legalitat vigent

PAENZA S.L (Princess Margaret International School) es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

3. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PAENZA S.L (Princess Margaret International School) és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. - MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

PAENZA S.L (Princess Margaret International School) pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

6. - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre PAENZA S.L (Princess Margaret International School) i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.