MODEL EDUCATIU

Comencem pels principis

Princess Margaret International School és una escola internacional. La llengua és el principal vehicle d’expressió i factor d’integració cultural. El domini impecable de les tres llengües, les dues existents a Catalunya i l’aprenentatge de l’anglès al mateix nivell formen part del mateix objectiu: propiciar una comunicació fluida entre persones de diferents cultures, en un intercanvi enriquidor.

L’educació personalitzada és un dels principis bàsics de Princess Margaret International School.
Però, què és educació personalitzada? És la síntesi d’individualització, potenciant aptituds i capacitats de cada alumne, i socialització, formant en els aspectes socials de la personalitat.

Tots tenim un talent especial en alguna disciplina, cal descobrir quin és i potenciar-ho. Juntament amb a aquest aspecte està el treball sobre les intel·ligències múltiples. Connectar el futur professional d’un alumne amb el seu talent, significa establir bases sòlides de la seva felicitat.

L’educació personalitzada es manifesta en diversos nivells:

EDUCACIÓ INTEGRAL

És la formació tant humanament com acadèmica dels alumnes, perquè en un futur siguin persones que puguin assumir responsabilitats professionals i personals.

ENSENYAMENT ACTIU

Es tracta d’assolir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals de l’alumne mitjançant la participació activa en l’aprenentatge.

AVALUACIÓ FORMATIVA I SUMATIVA

Es tracta de conèixer sempre l’evolució del procés d’ aprenentatge per a orientar-lo. L’objectiu és aprofitar de manera òptima l’activitat docent, podent corregir, reforçar o accelerar ritmes.

ORIENTACIÓ PERSONAL

L’escola com a comunitat educativa formada per professors, alumnes i pares. La relació entre aquestes parts és fonamental per orientar l’alumne en la seva formació integral. L’objectiu és donar a l’alumne les eines de coneixement de si mateix i del món que l’envolta perquè sàpiga reaccionar de manera conscient i responsable davant de qualsevol situació en la que es pugui trobar.

LLIBERTAT

Parlem de llibertat, que fomenta l’adquisició d’unes normes i principis ètics i morals bàsics per conviure. Només així, els conceptes de respecte, solidaritat, amistat, cooperació i empatia podran adquirir forma i contingut i estar presents en totes les tasques educatives primer, i més endavant en la vida de tots i cadascun dels alumnes.

CAPACITATS COMUNICATIVES

Ara més que mai, en un entorn globalitzat i multicultural, pensem que és fonamental una educació que ens faci sentir orgullosos de les nostres diferents cultures i costums, i oberts a d’altres valors i tradicions.