PRIMÀRIA / IB (PYP) DE 6 A 11 ANYS

Benvinguts al món real

L'etapa de primària és un repte constant per als alumnes. Un dels principis bàsics durant aquesta etapa és aprendre a resoldre problemes reals i adquirir les habilitats i els coneixements per resoldre els que quan siguin adults se’ls presentaran. En l’IB tot aprenentatge ha de estar necessàriament conectat amb la realitat. El 50% de les clases es realitzaran en anglès i l’altre a parts equitatives en català i castellà.

PROGRAMA DE L’ESCOLA PRIMÀRIA (PYP – Primary Years Programme) DE L’IB.

El PYP (Primary Years Programme) prepara els alumnes perquè siguin actius i solidaris i adoptin una actitud d’aprenentatge durant tota la seva vida, perquè demostrin respecte per si mateixos i els altres, i perquè tinguin la capacitat de participar en el món que els envolta. Se centra en el desenvolupament integral de l’infant i de la seva capacitat d’indagació i descobriment, dins i fora de l’aula. Els infants d’entre 3 i 12 anys aprenen motivats per la descoberta constant i assumint la responsabilitat de l’aprenentatge propi.

El programa consta de sis temes transdisciplinaris que parteixen de sis àrees disciplinàries:

  • Llengua
  • Matemàtiques
  • Ciència
  • Estudis socials
  • Arts
  • Educació personal, social i física
Els temes transdisciplinaris són el tret distintiu dels programes IB. Aquests permeten a l’alumne superar els límits tradicionals de l’aprenentatge per assignatures, descobrint qui som, on ens trobem en l’espai-temps, com ens expressem, com funciona el món, com ens organitzem i com compartim el planeta.

A l’etapa de primària a més de fer servir l’anglès com a llengua vehicular en diferents assignatures s’afegeixen unes hores per estudiar l’idioma en totes les seves àrees de competència lingüística: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita, redacció, gramàtica i vocabulari.

Per cerciorar-nos que els alumnes estan fent el progrés adequat, des d’una primerenca edat, dels 7 als 10 anys treballem a nivell intern per preparar i examinar als alumnes dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. Aquests són coneguts com “Young learners” i es distribueixen en tres nivells: Starters, Movers i Flyers. Aquests exàmens avaluen als alumnes en les diferents competències de manera oral per preparar-los per als exàmens futurs de Main Suite (FCE, CAU, CPE), titulacions requerides en qualsevol lloc de treball.

En el cicle superior d’educació primària preparem als alumnes per als exàmens “for Schools” (KET, PET equivalents al nivell A1 i A2 del marc comú europeu de referència de llengües). Ens enorgulleix poder dir que els nostres alumnes obtenen aquesta titulació amb resultats òptims en l’examen oficial any rere any.

La participació activa, el domini de les llengües i la relació amb entorns de fora de l’escola són algunes de les característiques que més es treballen en aquesta etapa. L’objectiu final és formar alumnes que siguin capaços de resoldre problemes reals en contextos diferents.

Les classes es transformen en fòrums on es debaten idees i es resolen problemes fomentant la seva autoestima i la comprensió i evolució de solucions. És l’edat de començar a raonar. I des de l’escola treballem perquè els nens puguin posar els seus interessos individuals al servei de l’interès del grup.

El treball inter i transdisciplinari disciplinari ens ajuda a crear l’ambient necessari perquè tot això passi. Literatura, geografia, història, escriptura i arts es barregen amb matemàtica, geometria i ciència per poder solucionar els reptes que es plantegen al grup.

Alumnes capaços i competents que puguin resoldre tot tipus de situacions.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA D'EVALUACIÓ PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA D'ADMISSIONS PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA D'INCLUSIÓ PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA DE PROBITAT PYP (Versió en castellà)

PROCEDIMENT DE QUEIXES (Versió en castellá)

RESULTATS DELS EXÀMENS D'ANGLÈS DE CAMBRIDGE DES DE 2006-2007 FINS A 2016-2017

PROVES AVALUACIÓ PRIMÀRIA I COMPARATIVA DE 6 ANYS

HORARI

CURRÍCULUM DE LLENGÜES