Mesures de prevenció enfront de la COVID-19 durant el casal d’estiu

Protocols d'actuació

Davant el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del Covid-19, enguany per al curset d’estiu, la “Direcció General de Juventut” ha establert requisits mínims per a poder realitzar l’activitat.

Per aquest motiu i per a garantir la seguretat dels nostres alumnes, així com de tot el personal del col·legi, s’han tingut en compte una sèrie de mesures excepcionals que s’han comunicat a les famílies i als treballadors.

A continuació, detallem un resum dels principals punts:

 • Nombre d’alumnes: l’ocupació per grup per a l’activitat del Curset d’estiu presencial és d’un màxim de 10 alumnes/as. A més, el límit de capacitat per setmana serà d’un total de 60 alumnes/as.

 • Símptomes: A les famílies se’ls fa lliurament d’un llistat de comprovació de símptomes que pot ajudar a distingir si existeixen símptomes de Covid-19 en algun membre de la família. Si algun membre de la unitat familiar tingués febre o qualsevol simptomatologia associada al Coronavirus, haurà d’informar immediatament el col·legi perquè puguem activar els protocols de confinament, si fossin necessaris. Als alumnes se’ls pren la temperatura a mesura que accedeixen al col·legi.

 • Accés al col·legi: S’ha establert un accés exclusiu i un horari d’entrada i sortida. Els alumnes (i només els alumnes) accedeixen d’un en un. Primer es pren la temperatura, després es desinfecta el calçat, es comprova que portin màscareta i a continuació, es renten les mans amb gel hidroalcohólic.


 • Detecció de casos: Si un alumne té símptomes s’informa Secretaria perquè avisi a la família. L’alumne és conduït a l’aula d’aïllament (biblioteca) on espera a ser recollit. En aquest cas el més probable és que el grup sencer i la professora no puguin tornar al casal a partir de l’endemà durant 48h. Passat aquest temps es tindrà el resultat de la prova per a veure si finalment és positiu o no. Si ho fos, s’han de respectar 10 dies de confinament.
 • Informació: Abans d’iniciar cada classe es passa el vídeo de Info K i es recorda als alumnes les següents normes bàsiques:
  Tapar-se amb el braç si es tus o esternuda.
  Intentar mantenir les distàncies i fer el màxim d’activitats a l’aire lliure.
  Rentar-se les mans: abans i després d’anar al lavabo, de menjar, d’anar al pati.
  No compartir menjada
  Hidratació: Els nens porten una cantimplora amb el seu nom que no compartiran. S’emporten al pati i es posen en una safata d’on s’agafa la de cadascun si tenen set. No es beu directament de l’aixeta.
 • Material: Cada nen disposa del seu material. Als patis els alumnes/as poden fer servir pilotes, però després les professores les desinfecten. Cada grup té la seva pròpia pilota, però es contempla que realitzin activitats en petits grups o mantenint la distància com a concurs de penals, camp a camp, etc.

 • Piscina: Durant l’activitat de piscina, les tovalloles no han de tocar-se i és important que els alumnes s’assequin bé abans d’anar a canviar-se a les classes. Després que cada grup utilitzi la piscina es procedeix a la desinfecció de la platja abans que entre un nou grup.

 • Ventilació: Les aules es ventilen un mínim de 3 vegades al dia durant 10 minuts.
 • Neteja i desinfecció del col·legi: Al llarg del dia, i una vegada que els alumnes/as s’han anat, es procedeix a la neteja de tots els espais utilitzats segons el que s’estableixen els protocols de neteja i desinfecció de locals de concurrència humana i el protocol de neteja i desinfecció d’espais exteriors de concurrència humana.