GABINET DE PSICOPEDAGOGIA

Com no tots els alumnes poden aconseguir al mateix temps i de la mateixa manera els aprenentatges esperats, l'educació escolar deu atendre les diferències i dificultats que es produeixen en els processos maduratius i d'aprenentatge. Per això l’escola ha de ser capaç de generar estratègies i ajudes perquè el procés evolutiu i d'adquisició de continguts curriculars sigui eficaç.

Qui compon l’equip psicopedagògic?

Al costat de qui treballa l’equip psicopedagògic?

Les seves funcions són:

Detectar i intervenir en l'alumnat que presenti alguna necessitat en el seu procés educatiu.

Ajudar-los a superar les dificultats que poden interferir en el seu desenvolupament global com a persona.

Coordinar l'actuació conjunta de l’escola , família i resta de professionals.

Accions de la Psicopedagoga:

 • Supervisió del desenvolupament evolutiu dels nens.
 • Detectar precoçment qualsevol anomalia que es pugui presentar.
 • Preparació de programes específics per a cada alumne que ho necessiti i implantació, juntament amb els professors del mateix, a l’aula.
 • Indicar pautes que afavoreixin i potenciïn la comunicació entre pares, professorat, resta de professionals i nens.
 • Informació a les famílies de les actuacions necessàries per aconseguir un millor desenvolupament dels seus fills.

Actuacions que es realitzen al centre:

 • Detecció de casos de necessitat d’atenció especial a través de les tutores.
 • Establiment de contacte amb les famílies. Si és necessari, passar bateries pedagògiques i elaboració d’informes de resultats.
 • Bateries utilitzades :
  • WISC-R per a nens de 6 a16 anys.
  • Bateria EOS.
  • Bateria AVALUA
 • Derivació cap a centres psicològics i seguiment conjunt de l’alumne mitjançant reunions.
 • Atenció individual en el col·legi per part de la psicopedagoga de les reeducacions pedagògiques que es requereixin.
 • Treballar conjuntament amb els equips de suport pedagògic del districte de HortaGuinardó.

Objectius fonamentals del diàleg amb les famílies:

 • Col·laborar en la prevenció de dificultats mitjançant l’intercanvi d’informacions.
 • Aconseguir la detecció precoç de problemes d’aprenentatge i/o conducta.
 • Cerca de recursos per resoldre dificultats (hàbits de vida, estudi i convivència).