CURSOS D'ANGLÈS

Anglès for
everybody

Des de nens fins a adults. Des de primera fins a última hora de la tarda. Per aprendre’l o per reforçar-lo. Princess Margaret School ofereix cursos d’anglès en horaris extraescolars flexibles per acostar l’idioma a tothom qui ho vulgui o ho necessiti.

Princess Margaret School ofereix cursos extraescolars d'anglès per a nens i nenes des dels tres anys fins a adults en horari de tarda amb la finalitat d'acostar l'idioma anglès al màxim de persones possible.

Els cursos d'octubre a juny s'estructuren en tres trimestres i són d'un o dos dies per setmana amb diversitat d'opcions horàries des de les 17.30 h fins a les 21.30 h.

Actualment, amb la intenció d'ampliar l'oferta horària i introduir noves modalitats d'aprenentatge d'anglès extraescolar, Princess Margaret School ofereix nous cursos al matí per als nivells de FCE, CAE i CPE.

El sistema Princess Margaret aconsegueix, mitjançant un ensenyament personalitzat, ja que els grups són reduïts, presentar amb èxit els estudiants als exàmens de la Universitat de Cambridge, les titulacions de la qual tenen un gran reconeixement i prestigi a escala mundial. Aquestes titulacions obren les portes dels nostres alumnes al món laboral i són altament valorades per a la convalidació de crèdits de lliure elecció en nombroses carreres.

Les classes d'anglès a la tarda es desenvolupen dintre d'un sistema d'ensenyament participatiu i molt dinàmic, tenint en compte que els alumnes arriben al centre després d'una jornada escolar o laboral a vegades extenuant. Tota l'experiència de del col·legi des del 1967 queda abocada al servei dels cursos extraescolars d'anglès per assolir els nostres objectius. Les noves tecnologies, com les pissarres interactives a totes les aules, i el campus virtual per als alumnes més grans ens situen entre les escoles pioneres en el camp tecnològic.

 

CURSOS: D’octubre a juny

 

PROPOSTA D'HORARIS DE TARDA

 • · Inicial (3, 4 i 5 anys): 2 classes setmanals d'1 hora
 • · Adults: 1 classe setmanal de 2 hores
 • · La resta de nivells: 2 classes setmanals d'1 hora i mitja

 

ALTRES CURSOS PER A NIVELLS D'FCE, CAE I CPE

Semipresencial d'FCE, CAE i CPE. Consta d'1 classe presencial per setmana d'1 hora i mitja i es recomana, a més, treballar en línia 1 hora i mitja per setmana.

 

SEGUIMENT

Princess Margaret School ofereix el seu propi mètode pedagògic amb una experiència des del 1967 com a escola anglesa.

 

EINES

Pissarres interactives, Moodle, Didakids, pàgines web contrastades (BBC, Cambridge University Press etc.).

 

MATERIALS

Llibres de text, bibliografia de Cambridge, flashcards, dossiers, etc.

 

SUPERVISIÓ DES DEL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ

 • – Planificació diària i anual de les classes, deures, exàmens i butlletins trimestrals, control d'assistència, etc.
 • – Mock exam o Simulacre de l'examen oficial de Cambridge (gratuït).

 

PROFESSORAT

 • – Titulats i amb experiència
 • – El professorat nadiu posseeix titulació DELTA, TEFL o similar.
 • – El de professorat no nadiu compleix els requeriments exigits per la Universitat de Cambridge.

 

GRUPS REDUÏTS

 • – Inicial (3, 4 i 5 anys): màxim 10 alumnes per grup
 • – La resta de nivells: màxim 15 alumnes per grup

 

TITULACIONS

Obtenció de titulacions Cambridge University, equivalències Common European Framework of Languages (CEFL). El percentatge d'aprovats dels alumnes que es presenten als exàmens de Cambridge a través de Princess Margaret School és superior al 90%.

 

Cursos de 3 h / setmana

Grafica setmanals del cursos

Important: la duració és estimada, ja que depèn de factors com ara l'assistència a classe, _la realització de deures, la facilitat per l’idioma, etc.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

ON CAL DIRIGIR-SE EN CAS DE DUBTES I CONSULTES?

 • 1. Professorat: dubtes pedagògics.
 • 2. Coordinació: el grup de coordinadores supervisa i ofereix suport continuat.

COM S'ORGANITZEN LES CLASSES?

La durada de les classes dependrà del nivell:

 • 1. Cursos de 3 hores per setmana (per a tots els nivells exceptuant els d’Inicial i adults): 1 hora i mitja dos dies per setmana, en dies alterns.
 • 2. Cursos de 2 hores per setmana: per a Inicial són 2 classes setmanals d'1 hora, i per a adults, 1 classe de 2 hores.

Durant les classes es treballaran continguts nous, es corregiran exercicis i s'aprofitarà al màxim la pràctica oral. Les activitats del llibre es complementaran amb d'altres de més lúdiques o de reforç, segons sigui la necessitat del grup.

Els caps de setmana (no entre setmana) es posaran deures per repassar els continguts de la setmana, i en els grups de titulació oficial, exercicis i redaccions extra de pràctica.

En cas necessari, es proporcionarà a l'alumne feina extra o específica per reforçar aquells continguts que necessiti, amb supervisió de coordinació.

Les festes i celebracions tradicionals de l'any s'aprofitaran per treballar vocabulari específic, conèixer la cultura anglesa i, en el cas dels petits, fins i tot alguna activitat de plàstica per comprendre millor les tradicions.

QUIN MÈTODE D'ENSENYAMENT ES FA SERVIR?

Tots els nostres cursos estan planificats al detall seguint una programació diària que es marca des del primer dia de curs fins a l'últim. Aquestes programacions són revisades i supervisades per la coordinadora pedagògica per garantir els continguts en tots els nivells.

Amb l'ajuda dels llibres de text es treballen tots els continguts del nivell per assegurar que l'alumne estigui capacitat en totes les àrees de la llengua per separat i en conjunt.

QUIN PROFESSORAT IMPARTEIX LES CLASSES?

Tot el professorat és titulat universitari en filologia anglesa, o en una titulació similar equivalent al seu país d'origen. A més, posseeix un títol per a l'ensenyament de l'idioma CAP, CELTA, DELTA, TEFL, etc.

COM ES DECIDEIX EL NIVELL DE CADA ALUMNE?

Tots els alumnes fan exàmens de forma regular per comprovar el seu nivell.

En cas de nous alumnes, hauran de fer primer un test de nivell, sense compromís, tant escrit com oral, per situar-los en un grup adequat per nivell i edat. Aquest test de nivell és totalment gratuït.

També podran presentar un títol de Cambridge per certificar el seu nivell actual i poder accedir al següent.

EXISTEIXEN CANVIS DE NIVELL D'UN ALUMNE A MIG CURS?

Si un alumne progressa més ràpidament del que és habitual o, al contrari, li costa seguir el ritme normal de la classe, hi ha la possibilitat de canviar-lo de nivell. Aquests canvis són consensuats pel professorat i per coordinació i només es duen a terme si es considera estrictament necessari.

ON S'ADQUIREIXEN ELS LLIBRES?

L’escola ofereix la possibilitat d’adquirir els llibres al mateix centre.

QUÈ PASSA SI S'ABSENTA EL PROFESSOR?

Encara que tots els professors són tutors del seu grup al llarg del curs escolar, en el cas que el professor s’hagi d'absentar per malaltia o altres motius justificats, serà substituït per un altre professor.

Tots els cursos segueixen una programació anual amb objectius diaris i, en cas que el tutor no hi sigui, el professor substitut continuarà amb el temari establert.

QUÈ PASSA SI S'ABSENTA L'ALUMNE?

L'assistència a classe és obligatòria i imprescindible per al bon progrés de l'alumne.

Quan hi hagi una absència d'un alumne, es prega que la família comuniqui al professor la raó de l'absència per facilitar el treball docent.

QUINS EXÀMENS ES FAN AL LLARG DEL CURS?

El progrés de cada alumne es controla mitjançant una avaluació continuada d'assistència, treball, deures i controls trimestrals.
Controls trimestrals: octubre, desembre, març i juny.

En aquests exàmens s'avaluen les diferents àrees de la llengua: comprensió escrita i oral, expressió escrita i oral, gramàtica, vocabulari i redacció.

Per a aquells alumnes que estiguin preparant un nivell de titulació oficial de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE i CPE) s'organitzarà un examen extra de prova durant el mes de febrer (mock exam) que tindrà lloc durant dos o tres dies de classe per als nivells de KET i PET i durant un dissabte al matí per a alumnes avançats de FCE, CAE i CPE a causa de l'extensió d'aquests exàmens.

La raó de fer els exàmens en dissabte és per oferir als alumnes la pràctica de l'examen oficial en les condicions més similars possibles (durada, examinadors, puntuació etc.).

QUÈ CAL FER PER PREPARAR UN EXAMEN OFICIAL?

Un dels objectius del nostre centre és preparar els nostres alumnes per a les titulacions oficials de la Universitat de Cambridge. És per això que des dels cursos inicials fem èmfasi en les diferents àrees de l'examen i exigim una nota equivalent a les requerides per Cambridge en cadascuna de les diferents àrees.

Les notes del butlletí corresponen al control trimestral i al treball de classe, per la qual cosa poden diferir de la nota requerida per a l'examen de Cambridge.
En els primers cursos es treballen totes les àrees de manera general amb el suport de llibres de text, llibres d'exercicis i lectures, així com altres mètodes al nostre abast.

Les classes es duen a terme en anglès al 100% per maximitzar les possibilitats dels alumnes de posar en pràctica la llengua. Els professors estan preparats per utilitzar diferents recursos (mímica, exemples, dibuixos, etc.) per poder ensenyar l'idioma a través de la llengua, sense necessitat de traducció.

Quan els alumnes arriben al primer nivell de Cambrigde (KET), a més de l'esmentat anteriorment s'utilitza un llibre de preparació específica d'exàmens amb els quals l'alumne pot practicar tècniques i exercicis tipus.

Com a centre col·laborador de Cambridge, oferim tota la nostra experiència i formació al professorat per continuar obtenint bons resultats en totes les titulacions oficials.

QUINA EQUIVALÈNCIA TENEN LES TITULACIONS DE CAMBRIDGE AMB LES DE LA COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF LANGUAGES (CEFL)?

Usuari bàsic

 • – Nivell A1: Inicial
 • – Nivell A2: Bàsic/KET
 • – Usuari independent
 • – Nivell B1: Intermedi/PET
 • – Nivell B2: Avançat/FCE

Usuari competent

 • – Nivell C1: Domini operatiu eficaç/CAE
 • – Nivell C2: Nadiu/CPE

QUÈ PASSA A FINAL DE CURS?

Un cop es tenen els resultats de final de curs, els professors i coordinadors mantindran una reunió per decidir quin és el millor camí que ha de seguir cada alumne: passar al nivell següent, passar a la titulació següent, fer un curs intensiu d'estiu o treball de reforç.

A l’octubre, se’ls examinarà amb una prova més específica del grup on són. Aquest examen permet valorar el nivell d'aquells alumnes que hagin treballat extra durant l'estiu, assistit a cursos o fet estades a l'estranger.

HI HA POSSIBILITAT DE FER ESTADES A L'ESTRANGER O CURSOS D'ESTIU A PRINCESS MARGARET SCHOOL?

El centre ofereix diverses opcions per continuar practicant anglès durant l'estiu.

A Princess Margaret School:

 • – Curset d'estiu lúdic (es practica l'idioma oralment i es fan activitats lúdiques, com piscina, castells inflables, ponis, etc.).
 • – Anglès intensiu amb classes convencionals.

Fora del centre:

 • – Estades al Regne Unit.
 • – Summer Camp a Catalunya o Menorca.

Anglès extraescolar per a altres escoles

Princess Margaret School ofereix impartir anglès extraescolar en altres centres. La metodologia pedagògica pròpia basada en 50 anys d'experiència com a escola anglesa abocada al servei dels cursos extraescolars d'anglès ens permet assolir els nostres objectius amb resultats contrastats.

Princess Margaret School té como a missió col·laborar amb altres centres educatius i adaptar-se a les necessitats particulars de cada escola.

Estàs interessat?

Emplena el següent formulari i t'enviarem un email amb informació detallada dels cursos, els seus temaris, horaris i costos.

Enviar